2.jpg

Vadovų klubui priklausančių klubų nariais gali tapti įmonių savininkai, aukščiausio ir vidurinio lygmens vadovai, pritariantys Vadovų klubo chartijai. Jų narystei balsavimo metu turi pritarti kiti klubo, kurio nariu siekia tapti kandidatas, nariai.

Vadovų klube yra griežtai laikomasi konfidencialumo įsipareigojimų. Todėl to paties klubo nariai negali atstovauti konkuruojančioms įmonėms.

Narystė klube išlieka tol, kol pats narys nepareiškia apie savo pasitraukimą. Išimtiniais atvejais narys privalo pasitraukti vieningu kitų klubui priklausančių vadovų sprendimu.

Teisės ir įsipareigojimai

Kiekvienas klubo narys turi teisę:

 • laisvai reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais klubo veiklos klausimais;
 • siūlyti kandidatus į klubo narius;
 • vetuoti kandidato priėmimą į klubą, jei, klubo nario nuomone, pastarasis neatitinka bent vieno kriterijaus, nurodyto priėmimo tvarkoje;
 • laisvai pasitraukti iš klubo veiklos, apie tai pranešus kitiems klubo nariams ir Vadovų klubo vadovybei.

Tapdamas klubo nariu, kandidatas įsipareigoja:

 • laikytis Vadovų klubo chartijos;
 • reguliariai dalyvauti sesijose;
 • pasirengęs proaktyviai dalytis žiniomis ir asmenine vadovavimo patirtimi su kitais klubo nariais.

Priėmimo tvarka

Tapti klubo nariu pretenduojantis kandidatas turi atitikti šiuos kriterijus:

 • kandidatas yra įmonės savininkas, aukščiausio lygio vadovas arba strateginio padalinio vadovas;
 • asmeninė kandidato reputacija yra nepriekaištinga;
 • atstovaujamos įmonės veikla yra skaidri ir socialiai atsakinga;
 • atstovaujama įmonė tiesiogiai nekonkuruoja su esamų klubo narių atstovaujamomis įmonėmis.

Klubo nariai yra informuojami apie potencialų kandidatą ir balsuodami sprendžia apie jo tinkamumą tapti klubo nariu. Priėmus teigiamą sprendimą, kandidatas yra kviečiamas dalyvauti artimiausioje klubo sesijoje. Po šios sesijos jis apsisprendžia, ar pageidauja toliau dalyvauti klubo veikloje. Kandidatui sutikus, jis pasirašo klubo narystės sutartį.